donderdag 28 juli 2016

Géén statushouders in onze gemeentes!

De gewone Nederlander mag 6 jaar of meer op een huis wachten, statushouders krijgen gelijk een huis. Binnenkort ook bij u in de wijk!zondag 22 mei 2016

Loonse raad eist volledige vergoeding opvang vluchtelingen Droomgaard

COA blijkt net zo betrouwbaar als het gemeentelijk bestuur. U mag het ophoesten, 220.000 euro voor drie maandjes opvang...

LOON OP ZAND - De noodopvang van 950 vluchtelingen de eerste 3 maanden van dit jaar op camping Droomgaard in Kaatsheuvel heeft de gemeente Loon op Zand alles bij elkaar 220.000 euro gekost. Dit maakte burgemeester Wim Luijendijk bekend in de raadsvergadering.

De gemeente heeft de rekening bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) ingediend, maar het is de vraag of het COA alle kosten zal vergoeden. „Het is mogelijk dat zij bepaalde kosten niet toerekenen aan de opvang”, waarschuwde Luijendijk de raad.

Dit voorbehoud viel niet lekker. Onder meer de fracties GemeenteBelangen, Pro3 en VVD maakten hun ongenoegen kenbaar en eisen dat het COA 'zoals afgesproken' het hele bedrag terugbetaalt. Het geld is uitgegeven aan de opvang zelf (120.000 euro), ambtelijke ondersteuning (80.000 euro) en de komende evaluatie (20.000 euro).donderdag 19 mei 2016

Maak protest in uw evaluatie!

Binnenkort zal de gemeente alle inwoners van Loon op Zand vragen mee te doen aan een evaluatie over de noodopvang van asielzoekers in Droomgaard. Hoewel de gemeente deze opvang als een succes probeert af te schilderen, hebben er in de korte periode van opvang maar liefst 51 incidenten voorgedaan, waaronder vechtpartijen, intimidaties en diefstal.    

Bovendien heeft het er alle schijn van dat een positieve uitslag zal worden aangewend, om wederom zonder enige vorm van inspraak asielzoekers in de gemeente te huisvesten. Dit is immers al overeen gekomen in de plannen van de commissaris van de koning, om een verplicht quotum aan asielzoekers aan iedere gemeente op te leggen. Het besluit is dus feitelijk allang genomen en deze evaluatie - mits de uitkomst positief is - zal dan ook als 'democratisch' fineer gebruikt worden om dit schandalige beleid goed te praten. 

Houdt u hier dus rekening mee als u uw evaluatie papieren invult. Zorg dat u ook via deze weg uw onvrede en afgunst over de gang van zaken rond de asielopvang in Droomgaard laat horen, om dit in de toekomst te voorkomen!      

Hart van Brabant presenteert plan van aanpak verhoogde vluchtelingstroom Namens de zeven gemeenten in de regio Hart van Brabant (Dongen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk) presenteerde coördinerend burgemeester Hans Janssen op 17 mei het gezamenlijke concept plan van aanpak voor de opvang van vluchtelingen en de huisvesting van vergunninghouders. Speerpunt hierin is het samen ruimhartig invulling geven aan de opvangopgave. Het plan van aanpak geeft inzicht in hoe en wanneer de betrokken gemeenten de ongeveer 2.100 benodigde opvangplekken verwachten te kunnen realiseren. Ook geeft het antwoord op de manier waarop de huisvesting van de extra vergunninghouders in de diverse gemeenten wordt geregeld. 

Opdracht provincie 

Eind maart presenteerde commissaris van de Koning, de heer Van de Donk, een plan om het tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers in de provincie Noord-Brabant op te lossen. In dit plan kregen de diverse regio's binnen de provincie de taak om voor half mei een plan van aanpak op te stellen. De zeven regiogemeenten in Hart van Brabant hebben hier samen de afgelopen maanden op een constructieve wijze invulling aan gegeven. 

Noodopvang en reguliere opvang 

Bij de opvang van asielzoekers wordt onderscheid gemaakt in noodopvang voor de korte en middellange termijn en reguliere opvang in een asielzoekerscentrum voor langere termijn. Binnen de regio Hart van Brabant bieden de gemeenten Goirle en Waalwijk het komende jaar noodopvang voor de korte termijn (1 jaar, elk 400 plaatsen). In de gemeente Oisterwijk wordt een uitbreiding van het bestaande asielzoekerscentrum gerealiseerd (150 extra opvangplaatsen). De gemeente Hilvarenbeek en de gemeente Tilburg realiseren voor de langere termijn ieder een nieuw asielzoekerscentrum met elk 600 opvangplaatsen. Huisvesting vergunninghouders Daarnaast zetten verschillende gemeenten zich in om mensen met verblijfvergunning permanente huisvesting te bieden. In totaal gaat het om 960 tot 980 vergunninghouders. Zo wordt het zogeheten gemeentelijk versnellingsarrangement (100 extra plaatsen) ingezet door de gemeente Dongen. Dat betekent dat zij tijdelijk extra huisvestingsruimte realiseren voor vergunninghouders die in andere gemeenten nog niet direct een woonruimte kunnen krijgen. De gemeente Tilburg realiseert bovendien nog zo'n 60 opvangplaatsen, verspreid over meerdere locaties in de stad, voor de opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV-ers). Ook over de huisvesting van vergunninghouders zijn in het plan van aanpak voor de komende jaren sluitende afspraken gemaakt. 

Vervolgproces 

Tussen 17 en 24 mei buigen de zeven gemeenteraden zich over het concept plan van aanpak van de regio Hart van Brabant. Hun eventuele wensen en bedenkingen worden meegenomen in het definitieve plan van aanpak, dat op 25 mei door de wethouders volkshuisvesting en de burgemeesters wordt aangeboden aan de commissaris van de Koning. Vanaf 25 mei werken de betrokken gemeenten samen met grond- en gebouweigenaren, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en in samenspraak met omwonenden en maatschappelijke organisaties de verschillende deelplannen verder uit. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Danielle Grijzen, woordvoerder namens coördinerend burgemeester Hans Janssen, telefoonnummer 06-45150162 of e-mailadres danielle.grijzen@oisterwijk.nl

Evaluatie opvang LoZ


Loon op Zand gaat opvang vluchtelingen evalueren Namens de zeven gemeenten in de regio Hart van Brabant (Dongen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk) presenteerde coördinerend burgemeester Hans Janssen het gezamenlijke concept plan van aanpak voor de opvang van vluchtelingen en de huisvesting van vergunninghouders. Speerpunt hierin is het samen invulling geven aan de opvangopgave. Gemeente Loon op Zand heeft van de regio ruimte gekregen om de recente noodopvang op vakantiepark Droomgaard eerst te evalueren. Raadplegen van de samenleving Gemeente Loon op Zand heeft in de eerste 3 maanden van dit jaar een noodopvang gehad op vakantiepark Droomgaard. 

Met de samenleving was afgesproken dat we de noodopvang eerst evalueren voordat we een eventuele vervolgvraag in behandeling nemen. Gemeente Loon op Zand wacht daarom de uitkomst van de evaluatie af voordat de gemeente een nieuwe vorm van (nood)opvang kan overwegen. De evaluatie bestaat uit een digitale vragenlijst die verspreid wordt onder alle inwoners van 18 jaar en ouder. Daarnaast worden er gesprekken gevoerd met maatschappelijke partners in het veld. Dit vindt plaats in week 22 en week 23 (30 mei t/m 12 juni). Alle inwoners van 18 jaar en ouder uit gemeente Loon op Zand krijgen vooraf een uitnodiging om mee te doen aan het onderzoek. Via een digitale vragenlijst kan iedereen zijn of haar eigen ervaring delen. Voor mensen die niet digitaal zijn, is er ondersteuning beschikbaar vanuit de KBO en de KDC bij het invullen van de vragenlijst. Naar verwachting zijn de resultaten begin juli beschikbaar. 

maandag 16 mei 2016

Onze Acties gaan door: Stop de plannen van Wim van de Donk!


Donderdag 31 maart heeft de commissaris van de koning Wim van de Donk de gemeenten in provincie Noord-Brabant opgeroepen om het tekort aan opvangplaatsen gezamenlijk op te lossen. De gemeenten van Hart van Brabant zijn overeen gekomen allen een bepaald quotum aan asielzoekers en statushouders op te vangen. Die besprekingen vinden plaats in achterkamertjes en de locaties worden angstvallig geheim gehouden. Hiertegen zullen wij actie gaan voeren!

Wimpie van Donk

Tijdens de 3 maanden noodopvang in Kaatsheuvel zijn er maar liefst 51 meldingen gedaan bij de politie van incidenten met vluchtelingen, waaronder intimidaties, diefstal, vernielingen en vechtpartijen. Het is ons inziens dus complete onzin om deze gang van zaken tot een succes af te schilderen, zoals de gemeente dat momenteel doet. Met de komst van nieuwe asielzoekers, zoals de gemeente momenteel voor ogen heeft, zal deze trend zich ongetwijfeld door zetten en daar zitten de inwoners van Loon op Zand niet op te wachten!

Landelijk is het asielbeleid evenmin houdbaar. De zogeheten 'Turkije-deal' staat op springen en de stromen van asielzoekers die via Lampedusa en Italië deze kant op komen nemen gestaag toe. In korte tijd zal Europa en dus ook Nederland weer overspoelt worden met asielzoekers.  Na de gezinsherenigingen zal dit aantal nog eens vervijfvoudigen en voorzichtige schattingen gaan ervan uit dat 40% daarvan na 10 jaar nog steeds werkloos zal zijn. Dit vormt een inbreuk op onze culturele waarden en zorgt voor een onhoudbare druk op onze sociale voorzieningen, voor zover wij deze überhaupt nog hebben!  Met verplichte quota zal ook Loon op Zand steeds meer vervreemden door de komst van de immigranten, met alle gevolgen van dien.

Onze acties zullen zich richten op diegenen die dit faciliteren: de politiek en de asiel uitbuiters - de asielindustrie. Wij hebben de oplossing voor de asielcrisis en de oorlog in Syrië ook niet. Maar wat wij echter wel weten is dat het huidige asielbeleid onze eigen ondergang wordt en we onze grenzen dus moeten sluiten voor asielzoekers. Oorlog in die regio, zelfs al is deze mede door onze eigen politieke elites veroorzaakt, kan nooit een vrijbrief zijn voor een zelfdestructief en visieloos open grenzen beleid! Daarom zullen wij op alle mogelijke manieren hier actie tegen gaan voeren!


Daarom organiseren wij binnenkort samen met andere AZC burgerprotest-groepen in andere de Brabantse gemeentes een overleg, om samen te werken en de asielplannen van de provincie te stoppen!      

donderdag 12 mei 2016

Pro3: De Partij die Loon op Zand in een enclave voor Asielzoekers wilt veranderen

Onder dreiging van juridische stappen van Pro3 hebben we het artikel helaas enigzins moeten aanpassen:

Een van de grootste pleitbezorgers voor asielopvang in de gemeente Loon op Zand is Pro3. Pro3 is een nietszeggend politiek partijtje met maarliefst 3 raadzetels, dat zichzelf graag als 'progressief' afficheert. Waarom 'progressief'? Omdat het zo lekker positieve associaties zoals 'vooruitgang' en 'hervorming' op roept. Het is immers veel makkelijker om dit soort inhoudsloze slogans te gebruiken, dan inhoudelijk de voordelen van het voorgestane beleid aan te tonen.

En wat is dit progressieve beleid dan? Pro3 roept op om een passende oplossing te vinden voor al die honderden duizenden asielzoekers die naar Europa af komen reizen. Maar wat is dan hun passende oplossing? Iedereen maar lukraak hier opvangen? In hun streven om de gehele Derde Wereld in Loon op Zand een onderdak te bieden, stelden ze eerder al het leegstaande Politiekantoor aan de Dodenauweg, de Werft en de Westkant voor als opvanglocaties. In een motie stelde Pro3 eveneens voor om meer statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) op te vangen in deze gemeente waar inmiddels al een erg lange wachttijd voor een betaalbare huurwoning bestaat.Maar wie vinden we nu eigenlijk terug bij deze politieke partij:  
Nu weet u in ieder geval op wie u niet moet stemmen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2018!
 
 
 
dinsdag 10 mei 2016

Kaatsheuvel tegen Asielwaanzin gaat opnieuw actievoeren

Ondanks massale protesten en tegengeluiden vanuit de gemeenschap besloot de provincie eind maart, naar het idee van de Tilburgse burgemeester Peter Noordanus, om Brabantse gemeenten te verplichten om een bepaald quotum aan asielzoekers op te vangen.

In achterkamertjes hebben lokale bestuurders in het geheim vergaderd om een plan van aanpak op te stellen. De regio Hart van Brabant, die naast Loon op Zand ook Dongen, Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk, Tilburg, Heusden, Gilze-Rijen en Waalwijk omvat, heeft al zeker 20 locaties in beeld waar mogelijk asielzoekers opgevangen kunnen worden. Daarnaast zijn meer dan 40 locaties in kaart gebracht waar speciale woonruimte voor statushouders kan komen.

Met de huidige immigratiestromen importeren we een humanitaire ramp. Na gezinshereniging zal het aantal migranten vervijfvoudigen, terwijl naar schatting zo'n 40% van de grotendeels ongeschoolde migranten na 10 jaar nog steeds werkloos zal zijn. Er zal zo dus een nieuwe onderklasse gevormd worden, die onze sociale voorzieningen (voor zover we die nog hebben) sterk zal belasten. Er worden bovendien culturele tegenstellingen gecreëerd, die niet binnen korte termijn te overkomen zijn. Op langere termijn zal dit onvermijdelijk de ondergang van onze eigen culturele waarden betekenen.

Met de verwachte komst van nog eens 100.000 asielzoekers naar Nederland dit jaar, zal de vraag naar opvang en huisvesting steeds verder blijven toenemen. Het huidige asielbeleid bied dan ook geen enkele duurzame of realistische oplossing, niet voor de asielzoekers, noch voor de Nederlandse bevolking. Het demografische, economische en sociale draagvlak van ons land is nu eenmaal niet oneindig!
 
Daarom hebben wij ernstige bezwaren tegen deze gang van zaken. Wij roepen dan ook alle tegenstanders van dit asielbeleid in Loon op Zand en andere Brabantse gemeenten op, om de handen ineen te slaan en samen met ons actie tegen dit asielbeleid te voeren!

STOP DE ASIELWAANZIN!

GEEN ASIELOPVANG IN ONZE GEMEENTEN!


Hoge werkloosheid in Loon op Zand: Gemeente besluit gastarbeiders in te zetten

Werkloosheid Noord-Brabant daalt; Loon op Zand een van de uitzonderingen. Toch vind de gemeente het schijnbaar nodig arbeidsmigranten in de gemeente te vestigen:
"De gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk werken samen en hebben voor de uitvoering van de Participatiewet gezamenlijk 1 uitvoeringsorganisatie Baanbrekers. In het werkgebied van Baanbrekers is veel bedrijvigheid m.n. in de logistiek, metaal- technische productie en leisure. Om aan de vraag van de werkgevers naar personeel te voldoen huisvesten wij in onze regio veel arbeidsmigranten. Wij zien met de komst van vergunninghouders nieuw arbeidspotentieel ontstaan. Wij willen kansrijke vergunninghouders direct bemiddelen naar een baan. Hiermee bedoelen een passend werkprofiel dat aansluit bij de vraag van de werkgevers in ons werkgebied.
Om deze reden, willen wij ( gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk) graag met onze uitvoeringsorganisatie Baanbrekers ) een pilot starten om met statushouders een HOB traject aan te
bieden. HOB staat voor huisvesting, opleiding en een Baan en is bedoeld voor statushouders die snel aan het werk willen en kunnen. Wij willen een pilot starten volgens de HOB methodiek voor minimaal 15 en maximaal 20 statushouders die gekoppeld worden aan onze gemeenten. "